Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Dodavatel

Toret CZ spol. s r.o.
se sídlem Dolení 23, Jilemnice, 514 01
IČO: 06717934
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44061/KSHK (dále jen „Poskytovatel“ nebo „my“).

2. Základní ustanovení

 • Předmětem těchto webových stránek je nabídka internetových služeb spojených s elektronickou distribucí softwaru a elektronických produktů, jako jsou e-booky, webináře a online kurzy.
 • Odběratel je seznámen se základními či doplňkovými informacemi pomocí webu musilda.com, případně pomocí individuální e-mailové či telefonické komunikace. Získané informace či podmínky tímto akceptuje.
 • Dodavatel je oprávněn kdykoliv měnit nabídku, parametry a cenu svých služeb.
 • V cenách služeb nejsou zahrnuty případné individuální modifikace.
 • Každý plugin určený pro WordPress, je zaručena kompatibilita od verze WordPressu 4. U pluginů pro WooCommerce od verze 3.0 a vyšší. Pro nižší verze, není poskytována podpora.
 • Pluginy jsou dodávány se zárukou kompatibility, při instalaci WordPressu, WooCommerce a výchozích šablon WordPressu. Dodavatel nezaručuje kompatibilitu pluginů s produkty dalších stran, jako jsou pluginy pro vícejazyčné web, pluginy upravující cenu produktů a dalších.
 • V případě pluginů, které jsou k dispozici zdarma ke stažení, k nim není poskytována podpora. Jsou v eshopu k dispozici proto, že mohou pomoci při používání vašeho eshopu a jejich stažením nevzniká žádný nárok na opravy a vývoj.

3. Uživatelský účet

 • Při nákupu produktů, či služeb, je nezbytné, aby jste si zřídili uživatelský účet. Tento účet je vám zřízen automaticky při nákupu produktu. Díky přístupu do svého uživatelského účtu vám můžeme poskytnout podporu, zřídit licenci na produkty a zároveň budete mít přístup ke všem produktům, které jste zakoupili i v budoucnu. 
 • Při nákupu jste povinni uvádět všechny údaje pravdivě a následně je může v nastavení účtu změnit. 
 • Přístup do administrace účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 
 • Produkty, které si zakoupíte, jsou vázány na tento uživatelský účet a nebudou poskytnuty nikomu, kdo nebude mít do účtu přístup. 

4. Ochrana osobních údajů

 • S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Odběratel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
 • Osobní nebo přihlašovací údaje odběratele nejsou poskytovány třetím osobám.

5. Práva a povinnosti dodavatele

 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů odběratele, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.
 • Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za závady a škody způsobené úpravami softwaru ze strany odběratele po okamžiku prodeje.
 • Dodavatel neodpovídá za znefunkčnění nebo omezení funkcí dodaného softwaru po změně podmínek nebo technických řešení ze strany odběratele ani žádné jiné třetí strany.
 • Dodavatel neodpovídá za bezproblémovou funkčnost napojení dodaného softwaru na software třetích stran.
 • Dodavatel nezaručuje, že provoz dodaného softwaru bude bez chyb nepřetržitý.
 • Dodavatel má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného softwaru nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednaný software předem, vrátí dodavatel odběrateli celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.
 • Dodavatel je oprávněn poskytovat nebo prodávat vyhotovené služby, úpravy a moduly třetím stranám, není-li toto jiným způsobem individuálně dohodnuto či smluvně ustanoveno.

6. Práva a povinnosti odběratele

 • Odběratel je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
 • Odběratel je povinen přihlašovací údaje, které mu byly zaslány dodavatelem, zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zneužití.
 • Odběratel nese plnou odpovědnost za veškeré akce, změny a úpravy, které byly provedeny s použitím dodavatelem přidělených přihlašovacích údajů.
 • Odběratel je oprávněn přihlašovací údaje měnit.
 • Odběratel je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.
 • Odběratel se vzdává práva na odstoupením od smlouvy jakmile zahájí stahování produktu.

7. Uzavření smlouvy

 • Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky pomocí systému GoPay, nebo platbě na bankovní účet.
 • Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
 • Distribuce softwaru objednaného je realizována elektronicky zasláním na e-mail, který dodavatel uvedl v objednávkovém formuláři.

8. Reklamace

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
 • V případě, že odběratel změní, či jinak zasáhne do zdrojového kódu, není reklamace uplatnitelná.
 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená chyba nebo půjde-li o chybu nespadající do záruky) může dodavatel požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování a opravu.

9. Shoda a rozpor s kupní smlouvou

 • Dodavatel odpovídá odběrateli za to, že prodávaný software či poskytnutá služba je při převzetí odběratelem ve shodě s kupní smlouvou.
 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaný software či poskytnutá služba má užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro software či službu takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití softwaru či služby uvádí nebo pro který se software či služba obvykle používá.
 • V případě, že software či služba při převzetí odběratelem není ve shodě s kupní smlouvou, má odběratel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu dodaný software či poskytnutou službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny softwaru či poskytnuté služby. To neplatí, pokud odběratel před převzetím softwaru či služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Odstoupení od smlouvy

 • Na software distribuovaný elektronicky se nevztahuje ustanovení §1837 odstavce l) občanského zákoníku, o možnosti odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží.
 • Software distribuovaný elektronicky nebo upravený na zakázku pro konkrétního koncového zákazníka nelze vrátit.
 • Odběrateli zaniká nárok na odstoupení od smlouvy v případě a) neodborného použití softwaru, modulu či úpravy b) přítomnosti individuálních funkčních úprav
 • Při nesoučinnosti či neposkytnutí přístupů na server při opravě chyby, která toto nevyhnutelně vyžaduje, zaniká odběrateli nárok na odstoupení od smlouvy.
 • Odstoupením od smlouvy se odběratel zavazuje uhradit dodavateli dosavadní náklady za provedenou práci v případě, že takové náklady vznikly.

11. Licenční ujednání

 • Licence pro použití dodaného software se řídí licencí GPLv2
 • S každým pluginem je vygenerován licenční klíč, který slouží k plné aktivaci pluginu.
 • Tento klíč vám zaručuje podporu a servis, v případě, že je budete potřebovat.
 • V případě nepoužití licenčního klíče, nejsou podpora a servis poskytovány.
 • Licenční klíč je platný vždy na jednu provozní doménu a najdete jej ve správě licencí ve vašem účtu. Ke každému licenčnímu klíči, je možnost, vygenerovat si druhý klíč, k použití na testovací doméně. 
 • V případě, že bude testovací klíč použít na jiném webu, nesloužícím k testováním, ztrácí zákazník právo na podporu zakoupeného produktu.
 • U e-booků, webinářů a online kurzů se licenční klíče negenerují, jsou poskytnuty na základě přístupu do uživatelského účtu.

12. Závěrečné ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
 • Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito obchodními podmínkami dotčena.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2020.